Internetilehekülje oksjon.vaal.ee kasutustingimused

Internetileheküljel oksjon.vaal.ee saavad pakkumisi teha vaid registreerunud kasutajad. Registreerudes internetilehekülje oksjon.vaal.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), nõustud Tingimustega ning kohustud Tingimusi täitma alljärgnevas:

1. Tingimuste ulatus ja tõlgendamine

1.1. Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje https://oksjon.vaal.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku OÜ Vaal Oksjonid vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. OÜ Vaal Oksjonid, edaspidi oksjon.vaal.ee kontaktandmed on järgmised:

1.2.1. registreeritud äriregistris registrikoodi 12737119 all;

1.2.2. aadress Telliskivi 60A/5, Tallinn;

1.2.3. Tel 6810 871; 5302 8766

1.2.4. e-posti aadress: galerii@vaal.ee

1.3. Tingimuste p-s 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi Teenused) all mõeldakse eelkõige (kuid mitte ainult) Kliendile võimaluse andmist esemete oksjonil osalemiseks, sh esemete ostuks pakkumiste tegemiseks, samuti muid Leheküljel pakutavaid teenuseid.

1.4. Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja oksjon.vaal.ee vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Leheküljel olevad Teenuse täpsemad tingimused ja väljakujunenud head tavad.

1.5. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.

2. Teenuse üldtingimused

2.1. oksjon.vaal.ee pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad teha pakkumisi kunstiteoste ostuks.

2.2. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja oksjon.vaal.ee vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Leheküljel sätestatud kontaktandmetel, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

2.3. Lehekülg ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad osaühingule Vaal Oksjonid.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus oksjonil enampakkumisele tulevad tööd eelnevalt üle vaadata ning nendega seisukorraga tutvuda Vaal galeriis.

3.2. Pakkumise tegemisega kinnitab Klient, et ta on esemega tutvunud ja on teadlik ostetava eseme seisukorrast, oksjonijärgselt ei ole õigust esitada oksjon.vaal.ee vastu pretensioone eseme seisukorra kohta. Klient kohustub:

3.2.1. esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja telefoninumbrit;

3.2.2. mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;

3.2.3. enampakkumise korral eseme ostma, kui tema pakutud hind oli kõrgeim;

3.2.4. mitte moodustama andmebaase/nimekirju Lehekülje kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

3.2.5 hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel ning on selle kohta saatnud teate oksjon.vaal.ee-le.;

3.2.6. koheselt elektronposti teel informeerima oksjon.vaal.ee kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;

3.2.7. koheselt elektronposti teel informeerima oksjon.vaal.ee Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse ilma volituseta.

3.3. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta:

3.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Leheküljel võimaldatud tehinguid;

3.3.2. täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimuste punktides 3.1.-3.9. sätestatud kohustusi;

3.3.3. on teadlik, et ostupakkumise tegemine toob kaasa siduva ostukohustuse / -lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;

3.3.4. Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja oksjon.vaal.ee tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tingimustes selgesõnaliselt kirjas;

3.3.5. on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et oksjon.vaal.ee-l ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut.

3.3.6. on teadlik ja nõustub sellega, oksjon.vaal.ee-l on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Tingimuste punktile 5.

3.4. Lisaks Tingimuste punktides 3.3.1. - 3.3.6. sätestatule kinnitab 7-18 aastane Klient iga toimingu tegemisega Leheküljel, et:

3.4.1. teeb Leheküljel ostu pakkumisi vahendite arvelt, mis on tema kasutusse selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks andnud seaduslik esindaja (nt. lapsevanem) või viimase nõusolekul kolmas isik;

3.4.2. ostu pakkumise tegemiseks on tal seadusliku esindaja nõusolek sellise pakkumisega kaasneva(te)sse tehingu(te)sse astumiseks ja sellega seotud kohustuste võtmiseks;

3.4.3. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Tingimustes sisalduvatest sätetest ning mõistab täielikult, et Lehekülje kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda juriidiliselt siduvad kohustused osta Leheküljel pakutud esemeid.

3.5. Klient kohustub tasuma võidetud pakkumiste korral soetatud esemete eest 5 päeva jooksul oksjon.vaal.ee poolt esitatud arve alusel.

3.6. Tähtaegselt tasumata arvetelt on oksjon.vaal.ee-l õigus nõuda viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved edastatakse 1 kuu jooksul pärast arve väljastamist võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures Klient kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

3.7. Klient kohustub korraldama ostetud eseme äraviimise Vaal galerii saalist (Telliskivi 60A/5, Tallinn) 7 tööpäeva jooksul pärast ostuhinna tasumist.

3.8. juhul, kui ostetud eset ei ole ettenähtud aja jooksul ära viidud, loetakse Kliendi ja oksjon.vaal.ee vahel sõlmituks hoiuleping ning Klient kohustub tasuma oksjoni korraldajale hoiutasu 50 (viiskümmend) eurot päevas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.9. Klient vastutab kõigi ostetud esemete äraviimisega seotud toimingute eest (sh transport, kindlustus) va juhul kui Klient ja oksjon.vaal.ee on kokku leppinud teisiti.

4. oksjon.vaal.ee õigused ja kohustused

4.1. Selliste asjaolude ilmnemisel, mis võivad takistada esemete müüki oksjonil, võib oksjon.vaal.ee oksjonilt kõrvaldada mistahes eseme

4.2. oksjon.vaal.ee on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, sh sulgema Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient:

4.2.1. rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;

4.2.2. on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

4.3. oksjon.vaal.ee on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust, sh jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid ostupakkumisi. oksjon.vaal.ee võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.4. oksjon.vaal.ee on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt tehtud ostu pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

4.5. oksjon.vaal.ee-l õigus saata Kliendile personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kliendil õigus keelduda teatades sellest oksjon.vaal.ee -le.

4.6. oksjon.vaal.ee ei avalda eseme müüja nime selle ostjale ja vastupidi.

5. Isikuandmete töötlemine

5.1. Andmeid, mida oksjon.vaal.ee on saanud füüsilisest isikust Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on oksjon.vaal.ee-l õigus töödelda Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

5.2. Klient annab nõusoleku oksjon.vaal.ee-le Kliendi Isikuandmete töötlemiseks Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

5.3. oksjon.vaal.ee kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

5.4. oksjon.vaal.ee kasutab Isikuandmeid Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

5.5. oksjon.vaal.ee ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud Tingimustes sätestatud juhtudel.

6. Tingimuste muutmine

6.1. oksjon.vaal.ee on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.

6.2. oksjon.vaal.ee kohustub teavitama Klienti Tingimuste muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.

6.3. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.

6.4. Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Tingimustes Teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

7. Lõppsätted

7.1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja oksjon.vaal.ee vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

7.2. Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja oksjon.vaal.ee lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

7.3. Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja oksjon.vaal.ee vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kliendil on õigus Tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused oksjon.vaal.ee ja teiste Klientide ees.