Oksjoni eeskirjad


1. Oksjonil osalemine
1.1. Iga oksjonil osaleja, nii füüsiline kui ka juriidiline isik, peab ennast eelnevalt oksjonile registreerima. Selleks tuleb täita ja digiallkirjastada registreerimisvorm, kus isik esitab nõutud andmed ning kinnitab, et on tutvunud oksjoni eeskirjadega ning kohustub neid täitma.
1.2. Oksjoni korraldaja tagab oksjonil osaleja poolt esitatud andmete konfidentsiaalsuse. Oksjoni korraldaja kasutab oksjonil osaleja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teoste oksjonimüügiga seonduvate toimingute läbiviimiseks seadusega ettenähtud mahus.
1.3. Oksjonil osaleja on kohustatud esitama oksjoni korraldajale ka isikut tõendava dokumendi, juhul kui korraldaja soovib osaleja või esindaja isikut tuvastada.
1.4. Galeriis saalioksjonil osalejale väljastab oksjoni korraldaja numbritahvli, millega oksjonil osaleja saab teha pakkumisi. Virtuaalsaalis oksjonil osalejale genereeritakse unikaalne pakkujanumber.
1.5. Virtuaalsaalis oksjonil osalemiseks saab veebiaadressil oksjon.vaal.ee registreeruda kuni 3 tundi enne oksjoni algust. Pärast seda kellaaega püüab oksjoni korraldaja küll registreerimist jätkata, kuid ei saa garanteerida registreeringu jõustumist oksjoni alguseks. Galeriisaalis osalemiseks saab registreeruda galeriis kuni oksjoni alguseni, v.a eelneva kirjaliku pakkumise ja telefonipakkumise korral, millisel juhul saab oksjonile registreeruda kirjalikult Vaal galeriis kuni 2 tundi enne oksjoni algust.
1.6. Esmakordne oksjonile registreerimine on tasuline, registreerimistasu on 50 eurot.

2. Pakkumine
2.1. Oksjonil osaleja võib teha pakkumisi:
a) isiklikult oksjonisaalis;
b) eelneva kirjaliku pakkumisega;
c) oksjoni ajal telefonipakkumisega;
d) oksjonikeskkonnas vaal.oksjon.ee
2.2. Oksjonil osalejal on õigus saata oksjonile enda poolt valitud ja volitatud esindaja ning teha pakkumisi esindaja vahendusel. Oksjonil osaleja teavitab oksjoni korraldajat esindaja saatmisest. Vastutus oksjonil osalemise ja tehtud pakkumiste eest lasub oksjonile registreerunud isikul.
2.3. Oksjoni korraldaja ei vastuta telefoniühenduste kvaliteedi eest.

3. Enampakkumine
3.1. Oksjonit viib läbi oksjonipidaja, keda abistavad saali jälgimisel ja pakkumiste registreerimisel oksjoni korraldaja poolt määratud oksjonisekretärid.
3.2. Enampakkumisi saab teha nii saalist kui ka veebiplatvormi oksjon.vaal.ee kaudu. Saalipakkumised sisetatakse oksjonisekretäri poolt oksjon.vaal.ee keskkonda, kus need on nähtavad registreeritud pakkujatele nii saalis kui veebiplatvormil (virtuaalkeskkonnas).
3.3. Enampakkumine saalis toimub oksjoni kataloogi järjekorras.
3.4. Virtuaalsaalis aadressil oksjon.vaal.ee saab teha tava- ja automaatpakkumisi. Enampakkumine saalis toimub oksjoniteose esitlemisega nende kataloogis esitatud järjekorras ning hetkehinna väljakuulutamisega. Juhul kui oksjon.vaal.ee keskkonnas on tehtud pakkumisi, käsitletatakse neid eelpakkumistena ning saalipakkumised saavad nendega konkureerida, pakkudes ühe sammu võrra kõrgemat hinda. Saalist tulevad pakkumised sisestatakse reaalajas virtuaalkeskkonda.
3.5. Pakkumise sammud oksjonil on järgmised:
a) hinnatasemel kuni 2999 eurot on pakkumise sammuks 50 eurot;
b) hinnatasemel 3000 eurot kuni 5999 eurot on pakkumise sammuks 100 eurot;
c) hinnatasemel 6000 eurot kuni 11999 eurot on pakkumise sammuks 200 eurot;
d) alates hinnatasemest 12 000 eurot on pakkumise sammuks 500 eurot
3.6. Galeriisaalis osaleja annab oma pakkumisesoovist selgelt märku numbritahvli tõstmisega.
3.7. Enampakkumine kestab hetkeni, mil oksjonipidaja kinnitab viimasena tehtud pakkumise kolmandat korda haamrilöögiga, nimetades selgel häälel oksjonil osaleja pakkujanumbri. Viimasena tehtud pakkumise võib teha saalist või virtuaalkeskkonnast. Pärast oksjonipidaja haamrilööki sulgeb oksjonisekretär vastavale teosele pakkumiste tegemise võimaluse virtuaalkeskkonnas.
3.8. Virtutaalkeskkonnas on pakkumised avatud kõigile teostele, mille enampakkumine saalis pole lõppenud.
3.9. Oksjonipidaja poolt kinnitatud lõplik haamrihind on ostja jaoks siduv.
3.10. Juhul kui galeriisaalist ega virtuaalsaalist ei tule ühtegi pakkumist, siis jääb teos oksjonil müümata.
3.11. Oksjonipidajal on õigus vaidluste või kahtluste tekkimise korral otsustada eseme müügi tühistamine või koheselt uue pakkumise korraldamine. Vaidluste korral arvestab oksjonipidaja oksjonisekretäri(de) tähelepanekutega.

4. Ostuhind ja tasumise kord
4.1. Iga teose haamrihinnale lisandub galerii teenustasu ehk ostutasu ehk buyer's premium 10% haamrihinnast. Ostutasu lisandub ka juhul, kui haamrihinnaks on teose alghind.
4.2. Oksjonilt ostetud eseme eest tasumine toimub oksjoni korraldaja poolt väljastatud arve alusel. Ostetud ese kuulub oksjoni korraldajale hetkeni, mil eseme eest on arve tasutud täissummas.
4.3. Oksjoni korraldajal on õigus nõuda ostjalt kohapeal tagatisraha tasumist, mis on 10% ostetud eseme hinnast. Juhul, kui ostetud teose eest jääb lõplikult tasumata, tagatisraha ostjale ei tagastata.
4.4. Ostja kohustub tasuma arve hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul pärast oksjoni toimumist.

5. Oksjoni ese
5.1. Pakkujal on õigus oksjonil enampakkumisele tulevad teosed eelnevalt üle vaadata ning nende seisukorraga tutvuda.
5.2. Teoste kirjeldused oksjoni kataloogis ning nende iseloomustus oksjoni toimumise ajal on koostatud üksnes teoste identifitseerimise eesmärgil. Oksjoni korraldaja võib vajadusel seda informatsiooni muuta. Neist muudatustest teavitab oksjoni korraldaja osalejaid oksjoni toimumise ajal.
5.3. Pakkumise tegemisega kinnitab oksjonil osaleja, et ta on teosega tutvunud ja on teadlik ostetava teose seisukorrast. Oksjonijärgselt ei ole õigust esitada oksjoni korraldaja vastu pretensioone teose seisukorra kohta.
5.4. Oksjoni korraldaja väljastab iga müüdud teose kohta tõendi teose autorsuse kohta.

6. Lõppsätted
6.1. Asjaolude ilmnemisel, mis võivad takistada esemete müüki oksjonil, võib oksjoni korraldaja oksjonilt kõrvaldada mistahes eseme.
6.2. Oksjoni korraldaja võib muuta oksjoniteoste järjekorda ja teha täpsustusi oksjoni läbiviimise eeskirjadesse.
6.3. Oksjoni korraldaja ei avalda eseme müüjat selle ostjale. Oksjoni korraldaja kasutab eseme müüja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teoste oksjonimüügiga seonduvate toimingute läbiviimiseks seadusega ettenähtud mahus.

7. Eseme äraviimine
7.1. Ostja kohustub korraldama ostetud eseme äraviimise oksjonisaalist 7 tööpäeva jooksul pärast ostuhinna tasumist.
7.2. Juhul, kui ostetud eset ei ole ettenähtud aja jooksul ära viidud, loetakse ostja ja oksjonikorraldaja vahel sõlmituks hoiuleping ning ostja kohustub tasuma oksjoni korraldajale hoiutasu 50 eurot päevas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
7.3. Kõigi ostetud esemete ära viimisega seotud toimingute eest (sh transport, kindlustus) vastutab ostja, v.a juhul kui ostja ja oksjoni korraldaja on kokku leppinud teisiti.
7.4. Ostetud esemete Eesti Vabariigist väljaviimiseks vajalike lubade saamise eest vastutab ostja.