Eeskirjad

OKSJONI EESKIRJAD

OKSJONI EESKIRJAD
1. Oksjonil osalemine
1.1. Iga oksjonil osaleja peab ennast eelnevalt oksjonile registreerima, täites personaalse registreerimislehe, milles ta esitab oma isikuandmed ning kinnitab, et on tutvunud oksjoni eeskirjadega ning kohustub neid täitma.
1.2. Oksjonil osaleja kinnitab registreerimislehele kirja pandud andmete õigsust oma allkirjaga. Oksjoni korraldaja tagab oksjonil osaleja poolt esitatud andmete konfidentsiaalsuse. Oksjoni korraldaja kasutab oksjonil osaleja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teoste oksjonimüügiga seonduvate toimingute läbiviimiseks seadusega ettenähtud mahus.
1.3. Oksjonile registreerumiseks on oksjonil osaleja kohustatud esitama oksjoni korraldajale isikut tõendava dokumendi, kui korraldaja soovib isikut tuvastada.
1.4. Registreerimislehe alusel väljastab oksjoni korraldaja oksjonil osalejale osavõtja numbri, millega oksjonil osaleja saab teha oksjonil pakkumisi. Oksjonil osaleja on kohustatud jälgima, et talle väljastatud numbriga ei teeks pakkumisi kolmandad isikud.
1.5. Saalioksjonile saab registreeruda Vaal galeriis kuni oksjoni alguseni, v.a. eelneva kirjaliku pakkumise ja telefonipakkumise korral, millisel juhul saab oksjonile registreeruda kirjalikult Vaal galeriis kuni 2 (kaks) tundi enne oksjoni algust. Oksjonile virutaalsaalis saab registreeruda kuni 3 (kolm) tundi enne oksjoni algust.
1.6. Oksjonil osalemine on tasuline. Saalioksjoni osalemistasu on 30 (kolmkümmend) eurot. Osalemistasu sisaldab sissepääsu kahele inimesele. Virtuaalsaali osalustasu on 20 (kakskümmend) eurot.

2. Pakkumine
2.1. Oksjonil osaleja võib teha pakkumisi:
a) isiklikult oksjonisaalis;
b) eelneva kirjaliku pakkumisega;
c) oksjoni ajal telefonipakkumisega;
d) oksjonikeskkonnas vaal.oksjon.ee

2.2. Oksjonil osalejal on õigus saata oksjonile enda poolt valitud esindaja ning teha pakkumisi esindaja vahendusel. Oksjonil osaleja teavitab oksjoni korraldajat esindaja saatmisest. Vastutus oksjonil osalemise ja tehtud pakkumiste eest lasub oksjonile registreerunud isikul.
2.3. Oksjoni korraldaja ei vastuta telefoniühenduse kvaliteedi eest.

3. Enampakkumine
3.1. Oksjonit viib läbi oksjonipidaja, keda abistavad saali jälgimisel ja pakkumiste registreerimisel oksjoni korraldaja poolt määratud oksjonisekretärid.
3.2. Enampakkumisi saab teha nii saalist kui ka veebiplatvormi oksjon.vaal.ee kaudu. Saalipakkumised sisetatakse oksjonisekretäri poolt oksjon.vaal.ee keskkonda, kus need on nähtavad registreeritud pakkujatele nii saalis kui veebiplatvormil (virtuaalkeskkonnas).
3.3 Enampakkumine saalis toimub oksjoni kataloogi järjekorras.
3.4. Enampakkumine on avatud alates 10. juunist kell 20.00 virtuaalkeskkonnas oksjon.vaal.ee, kus saab teha tava- ja automaatpakkumisi. Enampakkumine saalis algab 11. juunil kell 19 oksjoniteose esitlemisega ning hetkehinna väljakuulutamisega. Juhul kui oksjon.vaal.ee keskkonnas on tehtud pakkumisi, käsitletatakse neid eelpakkumistena ning saalipakkumised saavad nendega konkureerida, pakkudes ühe sammu võrra kõrgemat hinda. Saalist tulevad pakkumised sisestatakse reaalajas virtuaalkeskkonda.
3.5. Pakkumise sammud oksjonil on järgmised:
a) hinnatasemel kuni 2999 eurot on pakkumise sammuks 50 eurot;
b) hinnatasemel 3000 eurot kuni 5999 eurot on pakkumise sammuks 100 eurot;
c) hinnatasemel 6000 eurot kuni 11999 eurot on pakkumise sammuks 200 eurot;
d) alates 12 000 eurot on pakkumise sammuks 500 eurot

3.6. Oksjonil saalis osaleja annab oma osalemissoovist märku selgelt oma osalejanumbri tõstmisega.
3.7. Enampakkumine kestab hetkeni, mil oksjonipidaja kinnitab viimasena tehtud pakkumise kolmandat korda oma haamrilöögiga, nimetades selgel häälel pakkumise võitja numbri. Viimasena tehtud pakkumise võib teha saalist või virtuaalkeskkonnast. Pärast oksjonipidaja haamrilööki sulgeb oksjonisekretär vastavale teosele pakkumiste tegemise võimaluse virtuaalkeskkonnas.
3. 8. Virtutaalplatvormil on pakkumised avatud kõigile teostele, mille enampakkumine saalis pole lõppenud.
3.9. Oksjonipidaja poolt kinnitatud lõplik ostuhind (haamrihind) on ostja jaoks siduv.
3.10. Juhul kui saalist ega virtuaalplatvormilt ei tule ühtegi pakkumist, siis jääb teos oksjonil müümata.
3.11. Oksjonipidajal on õigus vaidluste või kahtluste tekkimise korral otsustada eseme müügi tühistamine või koheselt uue pakkumise korraldamine. Vaidluste korral arvestab oksjonipidaja oksjonisekretäri(de) tähelepanekutega.

4. Ostuhind ja tasumise kord
4.1. Ostuhind on haamrihind.
4.2. Oksjonilt ostetud eseme eest tasumine toimub oksjoni korraldaja poolt väljastatud arve alusel. Ostetud ese kuulub oksjoni korraldajale hetkeni, mil eseme eest on tasutud kogu ostuhind.
4.3. Oksjoni korraldajal on õigus nõuda ostjalt kohapeal tagatisraha tasumist, mis on 10% ostetud eseme hinnast. Juhul, kui ostetud teose eest jääb lõplikult tasumata, tagatisraha ostjale ei tagastata.
4.4. Ostja kohustub tasuma ostuhinna hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast oksjoni toimumist pangaülekandega või sularahas. Kõik ostuhinna tasumisega seonduvad täiendavad kulud (sh pangaülekande kulud) kannab ostja.

5. Oksjoni ese
5.1. Pakkujal on õigus oksjonil enampakkumisele tulevad teosed eelnevalt üle vaadata ning nendega seisukorraga tutvuda.
5.2. Teoste kirjeldused oksjoni kataloogis ning nende iseloomustus oksjoni toimumise ajal on koostatud üksnes teoste identifitseerimise eesmärgil. Oksjoni korraldaja võib vajadusel seda informatsiooni muuta. Neist muudatustest teavitab oksjoni korraldaja osalejaid oksjoni toimumise ajal.
5.3. Pakkumise tegemisega kinnitab oksjonil osaleja, et ta on teosega tutvunud ja on teadlik ostetava teose seisukorrast. Oksjonijärgselt ei ole õigust esitada oksjoni korraldaja vastu pretensioone teose seisukorra kohta. 5.4. Oksjoni korraldaja väljastab iga müüdud teose kohta tõendi teose autorsuse kohta.

6. Lõppsätted
6.1. Asjaolude ilmnemisel, mis võivad takistada esemete müüki oksjonil, võib oksjoni korraldaja oksjonilt kõrvaldada mistahes eseme.
6.2. Oksjoni korraldaja võib muuta oksjoniteoste järjekorda ja teha täpsustusi oksjoni läbiviimise eeskirjadesse.
6.3. Oksjoni korraldaja ei avalda eseme müüjat selle ostjale. Oksjoni korraldaja kasutab eseme müüja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teoste oksjonimüügiga seonduvate toimingute läbiviimiseks seadusega ettenähtud mahus.

7. Eseme äraviimine
7.1. Ostja kohustub korraldama ostetud eseme äraviimise oksjonisaalist 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast ostuhinna tasumist.
7.2. Juhul, kui ostetud eset ei ole ettenähtud aja jooksul ära viidud, loetakse ostja ja oksjonikorraldaja vahel sõlmituks hoiuleping ning ostja kohustub tasuma oksjoni korraldajale hoiutasu 50 (viiskümmend) eurot päevas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
7.3. Kõigi ostetud esemete äraviimisega seotud toimingute eest (sh transport, kindlustus) vastutab ostja, va juhul kui ostja ja oksjoni korraldaja on kokku leppinud teisiti.
7.4. Ostetud esemete Eesti Vabariigist väljaviimiseks vajalike lubade saamise eest vastutab ostja.