Eeskirjad

OKSJONI EESKIRJAD

1. Oksjonil osalemine
1.1. Iga oksjonil osaleja peab ennast eelnevalt oksjonile registreerima täites registreerimislehe, milles ta kinnitab, et on tutvunud oksjoni eeskirjadega ning kohustub neid täitma.
1.2. Oksjonil osaleja kinnitab registreerimislehele kirja pandud andmete õigsust. Oksjoni korraldaja tagab oksjonil osaleja poolt esitatud andmete konfidentsiaalsuse. Oksjoni korraldaja kasutab oksjonil osaleja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teoste oksjonimüügiga seonduvate toimingute läbiviimiseks seadusega ettenähtud mahus.
1.3. Oksjonile registreerumiseks on oksjonil osaleja kohustatud esitama oksjoni korraldajale (viimase palvel) isikut tõendava dokumendi.
1.4. Registreerimislehe alusel väljastab oksjoni korraldaja oksjonil osalejale osavõtja numbri, millega oksjonil osaleja saab teha oksjonil pakkumisi. Oksjonil osaleja on kohustatud jälgima, et talle väljastatud numbriga ei teeks pakkumisi kolmandad isikud.
1.5. Oksjonile saab registreeruda Vaal galeriis kuni oksjoni alguseni, v.a. eelneva kirjaliku pakkumise ja telefonipakkumise korral, millisel juhul saab oksjonile registreeruda kirjalikult Vaal galeriis kuni 2 (kaks) tundi enne oksjoni algust.
1.6. Oksjonil osalemine on tasuline. Osalemistasu on 30 (kolmkümmend) eurot. Osalemistasu sisaldab sissepääsu kahele inimesele.

2. Pakkumine
2.1. Oksjonil osaleja võib teha pakkumisi:
       a) isiklikult oksjonisaalis;
       b) eelneva kirjaliku pakkumisega;
       c) oksjoni ajal telefonipakkumisega.
2.2. Oksjonil osalejal on õigus saata oksjonile enda poolt valitud esindaja ning teha pakkumisi esindaja vahendusel. Oksjonil osaleja teavitab oksjoni korraldajat esindaja saatmisest. Vastutus oksjonil osalemise ja tehtud pakkumiste eest lasub oksjonile registreerunud isikul.
2.3. Oksjoni korraldaja ei vastuta telefoniühenduse kvaliteedi eest.

3. Enampakkumine
3.1. Oksjonit viib läbi oksjonipidaja, keda abistab saali jälgimisel ja pakkumiste registreerimisel 1-2 oksjoni korraldaja poolt määratud oksjonisekretäri.
3.2. Enampakkumine toimub oksjoni kataloogi järjekorras oksjonipidaja juhtimisel.
3.3. Enampakkumine algab oksjoniteose esitlemisega ning alghinna väljakuulutamisega.
3.4. Pakkumise sammud oksjonil on järgmised:
       a) hinnatasemel kuni 2999 eurot on pakkumise sammuks 50 eurot;
       b) hinnatasemel 3000 eurot kuni 5999 eurot on pakkumise sammuks 100 eurot;
       c) hinnatasemel 6000 eurot kuni 11999 eurot on pakkumise sammuks 200 eurot;
       d) hinnatasemel alates 12000 eurost on pakkumise sammuks 300 eurot
3.5. Oksjonipidajal on vajadusel õigus teha muudatusi pakkumise sammu suuruses.
3.6. Oksjonil osalejal on õigus teha jooksvast pakkumise sammust suuremaid pakkumisi, kuid arvestades, et maksimaalne pakkumise samm ei ületa 300 eurot ja pakkumised tehakse täiskümnetes (sammu juures kuni 100 eurot) ning täissadades (sammu juures alates 100 eurost).
3.7. Oksjonil osaleja annab osalemissoovist märku selgelt kas numbritõstmisega, käeviipega vm selgelt pakkumisena tõlgendataval moel.
3.8. Enampakkumine kestab hetkeni, mil oksjonipidaja kinnitab viimasena tehtud pakkumise kolmandat korda oma haamrilöögiga, nimetades selgel häälel oksjonil osaleja osavõtja numbri.
3.9. Oksjonipidaja poolt kinnitatud lõplik ostuhind (haamrihind) on ostja jaoks siduv.
3.10. Oksjonipidajal on õigus vaidluste tekkimise korral otsustada eseme müügi tühistamine või koheselt uue pakkumise korraldamine. Vaidluste korral arvestab oksjonipidaja oksjonisekretäri(de) tähelepanekutega.

4. Ostuhind ja tasumise kord
4.1. Ostuhind on haamrihind.
4.2. Oksjonilt ostetud eseme eest tasumine toimub oksjoni korraldaja poolt väljastatud arve alusel. Ostetud ese kuulub oksjoni korraldajale hetkeni, mil eseme eest on tasutud kogu ostuhind.
4.3. Oksjoni korraldajal on õigus nõuda ostjalt kohapeal tagatisraha tasumist, mis on 10% ostetud eseme hinnast. Juhul, kui ostetud teose eest jääb lõplikult tasumata, tagatisraha ostjale ei tagastata.
4.4. Ostja kohustub tasuma ostuhinna hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast oksjoni toimumist pangaülekandega või sularahas. Kõik ostuhinna tasumisega seonduvad täiendavad kulud (sh pangaülekande kulud) kannab ostja.

5. Oksjoni ese
5.1. Pakkujal on õigus oksjonil enampakkumisele tulevad teosed eelnevalt üle vaadata ning nendega seisukorraga tutvuda.
5.2. Teoste kirjeldused oksjoni kataloogis ning nende iseloomustus oksjoni toimumise ajal on koostatud üksnes teoste identifitseerimise eesmärgil. Oksjoni korraldaja võib vajadusel seda informatsiooni muuta. Neist muudatustest teavitab oksjoni korraldaja osalejaid oksjoni toimumise ajal. Oksjoni korraldaja ei vastuta oksjonikataloogis toodud info õigsuse eest, mis puudutab teoste autorsust, dateeringut, tehnikat ja seisukorda välja arvatud hooletuse korral.
5.3. Pakkumise tegemisega kinnitab oksjonil osaleja, et ta on teosega tutvunud ja on teadlik ostetava teose seisukorrast, oksjonijärgselt ei ole õigust esitada oksjoni korraldaja vastu pretensioone teose seisukorra kohta.
5.4. Oksjoni korraldaja väljastab iga müüdud teose kohta tõendi teose autorsuse kohta. Oksjoni korraldaja ei vastuta teose autorsuse või muu tõendis sisalduva info õigsuse eest välja arvatud hooletuse korral.

6. Lõppsätted
6.1. Asjaolude ilmnemisel, mis võivad takistada esemete müüki oksjonil, võib oksjoni korraldaja oksjonilt kõrvaldada mistahes eseme.
6.2. Oksjoni korraldaja võib muuta oksjoniteoste järjekorda ja teha täpsustusi oksjoni läbiviimise eeskirjadesse.
6.3. Oksjoni korraldaja ei avalda eseme müüja selle ostjale. Oksjoni korraldaja kasutab eseme müüja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teoste oksjonimüügiga seonduvate toimingute läbiviimiseks seadusega ettenähtud mahus.

7. Eseme äraviimine
7.1. Ostja kohustub korraldama ostetud eseme äraviimise oksjonimajast 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast ostuhinna tasumist.
7.2. Juhul, kui ostetud eset ei ole ettenähtud aja jooksul ära viidud, loetakse ostja ja oksjonikorraldaja vahel sõlmituks hoiuleping ning ostja kohustub tasuma oksjoni korraldajale hoiutasu 30 (kolmkümmend) eurot päevas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
7.3. Kõigi ostetud esemete äraviimisega seotud toimingute eest (sh transport, kindlustus) vastutab ostja, va juhul kui ostja ja oksjoni korraldaja on kokku leppinud teisiti.
7.4. Ostetud esemete Eesti Vabariigist väljaviimiseks vajalike lubade saamise eest vastutab ostja.